- Vị trí: Là môn khoa học chuyên ngành bắt buộc trong nội dung chương trình đào tạo trung cấp ngành quản trị kinh doanh, được bố trí giảng dạy sau các môn học đại cương.

- Tính chất: Là học phần cung cấp các kiến thức về luật kinh tế cho đào tạo ngành cao đẳng quản trị kinh doanh, giúp người học hiểu và vận dụng các văn bản luật quản lý về kinh doanh vào thực tế.