Nhằm trang bị cho sinh viên về luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các loài dịch hại nông sản sau khi thu hoạch, để kịp thời phát hiện, xác định các đối tượng KDTV và các dịch hại nông sản sau khi thu hoạch, từ đó đề xuất biện pháp xử lý KDTV kịp thời, có hiệu quả, nhằm ngăn chặn sự lây lan của các đối tượng KDTV, và phòng chống các loài dịch hại nông sản sau khi thu hoạch.