Cung cấp những kiến thức về đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của một số loài sâu hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp chính, ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến sự phát triển của côn trùng. 

Học viên sau khi kết thúc môn học sẽ có đủ trình độ để nhận biết được sâu hại, đặc điểm phát sinh gây hại và tác động của các biện pháp phòng trừ đến năng suất, phẩm chất của cây trồng và sản phẩm nông nghiệp.

Nội dung gồm 6 chương:

- Chương 1: Nguyên lý và phương pháp phòng trừ sâu hại

- Chương 2: Sâu hại cây lúa - màu

- Chương 3: Sâu hại cây công nghiệp

- Chương 4: Sâu hại cây rau

- Chương 5: Sâu hại cây ăn trái

- Chương 6: Sâu hại cây hoa kiểng