Là môn hóa phân tích gồm 2 tín chỉ: định tính và định lượng