Môn học này dạy về máy móc và thiết bị Chế Biến Thực Phẩm.