Vai trò của chiến lược và quản trị chiến lược ngày càng có ý nghĩa quyết định trong sự thành công của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Quản trị chiến lược giúp cho các nhà quản trị kinh doanh có một cách tư duy và phương pháp luận chuyên nghiệp trong việc hoạch định và quyết định kinh doanh đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Quản trị chiến lược là môn học bắt buộc đối với sinh viên học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

Nội dung của khóa học: Giới thiệu chung về QT chiến lược; Xây dựng chiến lược; Thực hiện và đánh giá chiến lược