Học phần Vi sinh chuyên khoa giúp sinh viên tìm hiểu về loài vi sinh vật có liên quan đến ngành Bảo vệ thực vật và vai trò của chúng đến ngành bảo vệ thực vật