Môn học giới thiệu đến sinh viên một số loại vật liệu xây dựng sử dụng để xây dựng các công trình nuôi thủy sản; giới thiệu với người học về kết cấu các loại ao nuôi thủy sản và cách thiết kế, bố trí các loại ao trong hệ thống NTTS