Cung cấp cho Sinh viên các kiến thức cơ bản về Toán học như:

w Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến; khái niệm về đại lượng vô cùng bé và áp dụng vào khử dạng vô định khi tính giới hạn.

w Đạo hàm, vi phân hàm một biến; áp dụng được qui tắc L’Hospital khử các dạng vô định trong tính giới hạn; khảo sát hàm số tìm cực trị, giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất. Từ đó, vận dụng để giải một số bài toán tối ưu.

w Tích phân (bất định, xác định, suy rộng) và phương pháp tính các loại tích phân đó. Vận dụng tích phân để tính độ dài cung, diện tích – thể tích của một vật thể.

w Phép tính vi tích phân của hàm nhiều biến làm cơ sở cho việc nghiên cứu Toán học hiện đại và các môn học khác có liên quan.

w Các tính ma trận và định thức và tìm hạng của ma trận; ứng dụng giải hệ phương trình tuyến tính bằng 2 phương pháp cơ bản: phương pháp Cramer và Gauss.

             Tuy nhiên, bài giảng không khai thác sâu các vấn đề lý thuyết mà chỉ ở mức độ phục vụ cho nghiên cứu kỹ thuật. Nhiều định lý được phát biểu không chứng minh mà chỉ hướng dẫn sử dụng thông qua hệ thống ví dụ và bài tập. Việc giới thiệu nhiều ứng