Sau khi học xong môn học sinh viên có thể thực hiện các việc sau:
  •  Sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp thiết kế và xây dựng hệ  thống thông tin.

  •  Nắm được các vấn đề quan trọng khác bên cạnh phân tích và thiết kế hệ thống.

  • Qui trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, sử dụng các công cụ phân tích và thiết kế để phân tích và thiết kế một hệ thống thực tế.