Nội dung môn học:


S

TT

Tên chương

Thời gian

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

 Chương 1: SOẠN THẢO VĂN BẢN – MICROSOFT WORD

18

6

11

1

2

 Chương 2: XỬ LÝ BẢNG TÍNH – MICROSOFT EXCEL

18

6

11

1

3

 Chương 3: TRÌNH CHIẾU – MICROSOFT POWER POINT

9

3

6

0