Môn thực hành nghề nghiệp 1 là môn học bắt buộc. Môn học này có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế theo từng phần hành kế toán cụ thể.

- Về kiến thức:

+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác

+ Hiểu được các kiến thức đã học về kế toán vốn bằng tiền, nguyên liệu vật liệu–công cụ dụng cụ, tiền lương và tài sản cố định trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

- Về kỹ năng:

+ Lập được chứng t, kiểm tra, phân loại, xchứng từ kế toán có liên quan đến kế toán vốn bằng tiền, nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ, tiền lương và tài sản cố định.

+ Lập được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành;

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật;