Đặc điẻm triệu chứng, tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị một số loại cây trồng chính