Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về cây rau. Cho biết giá trị dinh dưỡng của rau và tầm quan trọng của nó. Nêu lên đặc tính thực vật và kỹ thuật canh tác một vài loại rau phổ biến.