- Môn học Quản trị Thương hiệu là môn học tự chọn, thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành.

- Môn học Quản trị Thương hiệu là môn học khái quát về thương hiệu. Xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu ở Doanh nghiệp.