- Về kiến thức: Sau khi học xong môn học này người học có khả năng ứng dụng kiến thức vào trong thực hành thí nghiệm từ đó có thể ứng dụng vào thực tế quy mô công nghiệp.

- Kỹ năng: Hình thành được kỹ năng nghề và hiểu biết được về nội dung công việc đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, trong thực hành phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao.