Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; Phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel; Phần mềm soạn thảo và trình chiếu Microsoft Power Point.