MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Kiến thức:

+ Cung cấp về cấu tạo của từng cơ quan, hệ thống và từng vùng trên cơ thể vật nuôi (như trâu, bò, dê, cừu, heo, chó, mèo, gà, vịt). Biết được hoạt động bình thường của các hệ thống trên cơ thể.

+ Cơ thể học so sánh sự khác nhau giữa các loài trên phương diện cơ thể học vật nuôi.

- Kỹ năng:

+ Có khả năng xác định vị trí, cấu tạo của từng cơ quan, hệ thống và từng vùng trên cơ thể vật nuôi và trạng thái bình thường của các tổ chức, cơ quan.

+ So sánh được khác nhau về mặt cấu tạo cơ thể giữa các loài động vật (heo, bò, gà, chó, mèo). 

+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức cơ thể học vật nuôi để kết hợp với các học phần khác có liên quan trong chương trình đào tạo ngành.