- Vị trí: Môn kế toán chi phí là môn học bắt buộc thuộc nhóm chuyên ngành của ngành kế toán, được học sau các môn kế toán tài chính 1, tài chính doanh nghiệp, là cơ sở để học môn thực hành nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

- Tính chất: Kế toán chi phí trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, qui trình thu thập, xử lý, tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo chi phí ở một doanh nghiệp.