Nhằm trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thyết xác suất và thống kê toán học để làm nên tảng cho việc học các học phần cơ sở & chuyên ngành, đồng thời rèn luyện cho Sinh viên khả năng tư duy logic, khả năng tính toán, định lượng …

-  Mục tiêu cụ thể của môn học là:

Ø  Hiểu được bản chất xác suất và cách tính xác suất bằng định nghĩa  và bằng các công thức xác suất

Ø  Hiểu được bản chất và phân loại được đại lượng ngẫu nhiên. Lập được dãy phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, tìm được kỳ vọng số, phương sai, độ lệch chuẩn, số mode, số trung vị của một tập hợp số liệu quan sát. Nắm được sơ lược về hàm của đại lượng ngẫu nhiên. Hiểu rõ bản chất của một số quy luật phân phối thông dụng.

Ø  Biết sắp xếp số liệu thu được qua thực nghiệm để xử lý thống kê. Qua mẫu số liệu thu thập tính được các đặc trưng mẫu gồm: trung bình mẫu, phương sai mẫu, độ lệch chuẩn mẫu, mode của mẫu …

Ø  Biết ước lượng và kiểm định các tham số thống kê , so sánh trung bình, so sánh tỉ lệ, so sánh phương sai

Ø  Phân tích mối tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên. Biết cách tìm hệ số tương quan về số lượng cũng như chất lượng của hai đại lượng ngẫu nhiên; lập được phương trình hồi quy một tham số