Môn học hóa đại cương gồm 3 chương:

 - Chương 1: Dung dịch

 - Chương 2: Dung dịch các chất điện ly

- Chương 3: Đại cương về hóa hữu cơ

Học phần này giúp người học có cái nhìn khái quát về các loại dung dịch, dung dịch chất điện ly, dung dịch keo, pH và các loại hợp chất hữu cơ. Làm quen với kỹ năng tiến hành thí nghiệm, tăng khả năng quan sát, mô tả và giải thích thí nghiệm góp phần rèn luyện phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.