Môn Marketing sẽ cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về marketing như nghiên cứu thị trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá,chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị,..nhằm giúp người kinh doanh đưa ra chiến lược kinh doanh thích hợp trong từng thời kỳ kinh doanh của mình.