Sinh học đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu kiến thức` chuyên ngành.