Môn học trang trị cho sinh viên kiến thức về các loài sâu hại trên các loại cây trồng phổ biến trong tỉnh và Đồng bằng sông Cửu Long.