Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra 2 giờ. Có 4 chương:

Chương 1: Bệnh dị tật bẩm sinh trên đường sinh dục

Chương 2: Bệnh trên thú cái trong thời kỳ mang thai

Chương 3: Bệnh sinh sản trên thú cái trong thời kỳ sinh sản

Chương 4: Bệnh sinh sản trên thú cái sau thời kỳ sinh sản