I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Được bố trí sau khi sinh viên đã học xong các môn chung và các môn cơ sở. Môn học này hộ trợ cho một số môn chuyên ngành như môn bệnh cây, côn trùng và các môn kỹ thuật trồng.

- Tính chất: Đây là một trong những môn học kỹ năng quan trọng, giúp sinh viên hiểu được thuốc bảo vệ thực vật, biết cách sử dụng và bảo quản như thế nào cho hiệu quả.     

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về đặc điểm, tính chất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

- Về kỹ năng: Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật về thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc có hiệu quả, đồng thời bảo vệ được môi trường. Có khả năng xây dựng qui trình phòng trừ các loại dịch hại và thực hiện việc chỉ đạo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 4 đúng trên đồng ruộng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sau khi kết thúc học phần sẽ có đủ trình độ tự giải quyết các vấn đề có liên quan đến nông dược và môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp.