Sau khi hoàn tất học phần, người học có khả năng:

  • Giải thích các khái niệm trong ASP.NET
  • Xây dựng website với ASP.NET
  • Thực hiện các bước căn bản của bảo mật website
  • Tạo và sử dụng Web services