Nội dung chính: đặc điểm về sinh học, những quy trình kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế; quy trình kỹ thuật nuôi cá ao; quy trình kỹ thuật nuôi cá bè và quy trình kỹ thuật nuôi kết hợp.