Khóa học e-learning năm 2019, môn : vi điều khiển, Khoa : Điện Điện tử