Mô đun Lập trình Java trong chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)