- Tháo và lắp động cơ

- Vệ sinh động cơ

- Khảo sát và vẽ sơ đồ khai triển dây quấn

- Tháo và ghi lại số liệu dây quấn

- Lót rãnh động cơ

- Làm khuôn quấn dây 

- Lồng dây vào rãnh động cơ