Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy

- Kỹ năng:

Phân loại được các loại máy điện.

- Thái độ:

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc