1- Tính toán, kết cấu hộ cần làm lanhj

2- Tính toán phụ tải lạnh

3 - Tính chọ máy nén, bj chinh

4-  chọn thiết bị phụ