Sau khi học xong: Sinh viên có thể hạch toán được kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển