- Về kiến thức: sinh viên có kiến thức về đặc điểm cấu tạo hình thái, các cơ quan bên trong cơ thể côn trùng, các hình thức sinh sản và ảnh hưởng của yếu tố sinh thái đến đời sống của côn trùng.

- Về kỹ năng: có khả năng nhận diện và phân loại côn trùng tới bộ, họ.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: xác định vị trí phân loại tới bộ, họ của một số loài côn trùng phổ biến.