Môn Tin Học giúp  người học  có  kiến thức,  kỹ năng cơ bản về 

máy tính và công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống,

học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.