Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán học để làm nên tảng cho việc học các học phần cơ sở & chuyên ngành bao gồm:

                 - Tính định thức cấp 3, cấp 4 và tìm hạng của ma trận;
             - Giải hệ phương trình tuyến tính nhất bằng PP Cramer và Gauss;
             - Xét một hệ véctơ độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính;
             - Tìm được giá trị riêng - vectơ riêng của phép biến đổi tuyến tính,…
         Ở mỗi nội dung cần biết cách tính, phương pháp giải và ứng dụng vào giải quyết các bài toán trong đời sống thực tế.