Học phần QTSX giúp cho SV nắm được các vấn đề về QTSX như: Dự báo nhu cầu sản phẩm, thiết kế SP, quy trình và công nghệ SX SP, xác định vị trí xây dựng nhà máy, nhà kho, quản lý hàng tồn kho, nguyên liệu SX, và phân công SX, lao động,...