Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Kinh tê học. 

Cung cầu, giá cả thị trường. 

Lý thuyết hành vi người tiêu tiêu dùng.

Lý thuyết hành vi nhà sản xuất. 

Các mô hình thị trường: 

   - Cạnh tranh hoàn toàn. 

    -  Độc quyền hoàn toàn.

    - Cạnh tranh độc quyền.

    - Độc quyền nhóm.

Các dặc điểm, vai trò và cơ chế hoạt động của chúng trong nền kinh tế.