Bài giảngKĩ Thuật Thực Phẩm 1” bao gồm 3 chương:
Chương 1: Đơn vị và Thứ nguyên
Chương 2: Cân Bằng Vật Chất
Chương 3: Cân Bằng Năng Lượng

Các kiến thức trong Chƣơng 1: Đơn vị và Thứ nguyên trang bi ̣cho sinh viên kiến thức cơ bản các hệ thống đo lường đang sử dụng trên thế giới và các đơn vị đo lường thường dùng trong kỹ thuật.

Các kiến thức trong Chƣơng 2: Cân bằng vật chất trang bi ̣cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cân bằng vật chất dùng trong các quá trình chế biến thực phẩm. Tính toán được khối lượng của dòng đi vào và dòng đi ra trong quá trình sản xuất, tính được tỉ lệ và thành phần để có thể kiểm soát quá trình sản xuất.

Các kiến thức trong Chƣơng 3: Cân bằng năng lƣợng trang bi ̣cho sinh viên những kiến thức về cân bằng năng lượng dùng trong các quá trình chế biến thực phẩm. Tính toán được năng lượng tiêu hao trong quá trình sản suất thực phẩm.

Nội dung bài giảng nêu trên giúp sinh viên ngành Công nghệ Thực Phẩm hiểu rõ hơn về các hệ thống đo đạc và các đơn vị thông dụng trong kĩ thuật, tính toán thiết kế sơ bộ các thiết bị, lựa chọn thiết bị thích hợp tương ứng với quá trình sản xuất dựa vào tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng, cũng như kiểm soát và điều khiển hoạt động các thiết bị đạt hiệu quả cao.