- Kiến thức:

+ Sinh viên hiểu được cách thức xây dựng các cấu trúc dữ liệu cơ bản cũng như các thao tác (phép toán) tương ứng trên các cấu trúc dữ liệu.

+ Hiểu được ý tưởng, phương pháp thiết kế và nội dung hình thức các giải thuật.

+ Hiểu được tính hiệu quả khác nhau của mỗi loại cấu trúc dữ liệu khi dùng chúng để lưu trữ, tổ chức, truy xuất và sửa đổi thông tin trong các hệ thống dữ liệu cụ thể.

+ Biểu diễn và hiện thực được các cấu trúc dữ liệu cơ bản và các phép toán (thuật toán) tương ứng trong.

+ Lựa chọn được các mô hình và cấu trúc dữ liệu cũng như giải thuật tương ứng cho các bài toán thực tế.

- Kỹ năng: Thực hiện (cài đặt và biên dịch) các bài toán sử dụng các cấu trúc kiểu dữ liệu trừu tượng đã học

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc trong học tập và thực hiện tốt các yêu cầu được giao.

+ Luôn động não suy nghĩ. thường xuyên luyện tập tư duy trong việc học, rèn luyện tính cẩn thận, khoa học trong công việc học tập, nghiên cứu.