Môn học cung cấp kiến thức nền về môn hoá học, kỹ năng thực hành ở phòng thí nghiệm.