Mon học cung cấp cho sinh viên khái niệm về một số loại vật liệu xây dựng sử dụng để xây dựng các công trình nuôi thủy sản, biết kết cấu các loại ao nuôi thủy sản và cách thiết kế, bố trí các loại ao trong hệ thống NTTS