- Về kiến thức: Biết được nguyên tắt cân bằng vật chất và năng lượng giúp người học tính toán các quá trình phối trộn, tính lượng nhiệt cần cho các quá trình chế biến thực phẩm.

- Về kỹ năng: vận dụng kiến thức học được vào thực tế để tính toán các thành phần nhập liệu, sản phẩm đầu ra, tính toán năng lượng cấp cho một hệ thống thiết bị.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ý thức về chuyên môn kỹ thuật và tính an toàn trong vận hành hệ thống các thiết bị trong nhà máy.