- Đặc điểm cấu tạo ngoài của chuột, ốc, nhện

- Đặc điểm hình thái, sinh lý của chuột, ốc, nhện

- Nhận dạng và phân biệt đúng các loài chuột, ốc, nhện.

- Xác định biện pháp phòng trừ chuột, ốc, nhện ở từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng