Cơ & nhiệt đại cương là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất. Đứng về một khía cạnh nào đó, Cơ & nhiệt đại cương có thể coi là cơ sở của nhiều môn khoa học tự nhiên khác.

Cơ & nhiệt đại cương góp phần rèn luyện phương pháp suy luận khoa học, tư duy logic, phương pháp nghiên cứu thực nghệm, tác phong khoa học đối với người kỹ sư tương lai.