Tên môn học: VỆ SINH THÚ Y

Mã môn học: CNN511

Thời gian thực hiện môn học:  40 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 19 giờ; Kiểm tra 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học chuyên ngành tự chọn của ngành cao đẳng dịch vụ thú y.

- Tính chất: Giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản và khả năng thực hành tương đối về cách vệ sinh, phòng bệnh trên gia súc, gia cầm

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: hiểu được các hoạt động phòng vệ sinh trên gia súc, gia cầm.

- Về kỹ năng: Có thể thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thể tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh.