Tên môn học: Giáo dục chính trị

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (lý thuyết: 41 giờ; thảo luận: 29 giờ; kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của snghiệp xây dựng, bảo vTổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Về kỹ năng

Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ T quc.

3. Về năng lc tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

STT

Tên bài

Thời gian (giờ)

Tng s

Lý thuyết

Tho lun

Kiểm tra

1

Bài mở đầu

2

2

 

 

2

Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

13

9

4

 

3

Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

13

9

4

 

4

Kiểm tra

2

 

 

2

5

Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

5

3

2

 

6

Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5

3

2

 

7

Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

10

5

5

 

8

Bài 6: ng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hin nay

6

3

3

 

9

Kiểm tra

2

 

 

2

10

Bài 7: Xây dựng và hoàn thin nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

7

3

4

 

11

Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

6

3

3

 

12

Bài 9: Tu dưng, rèn luyện đtrở thành người công dân tốt, người lao động tốt

3

1

2

 

13

Kiểm tra

1

 

 

1

 

Tổng cộng

75

41

29

05