I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Dịch vụ thú y, được bố trí giảng dạy trước các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Môn dinh dưỡng là môn học quan trọng trong ngành chăn nuôi nhằm tạo tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành khác như bệnh dinh dưỡng, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Môn học này cung cấp cho sinh viên  kiến thức cơ bản về dinh dưỡng. Biết được nhu cầu dinh dưỡng của các loại thức ăn của gia súc gia cầm, nhằm đánh giá chất lượng thức ăn, và phối hợp khẩu phần cho thức ăn hợp lý.

- Về kỹ năng:  Phân tích được thành phần dưỡng chất của thức ăn; có khả năng phối hợp khẩu phần thức ăn đơn giản; Sử dụng kiến thức đã học để dễ dàng tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành  khác,

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề có liên quan đến dinh dưỡng phù hợp với thực tế sản xuất.