Khóa học cung cấp kiến thức về cách quản trị marketing

Lập kế hoạch marketing

Các kế hoạch về sản phẩm, về giá, phân phối, truyền thông cổ động

Quản trị lực lượng bán hàng